Prowareness Group B.V.
Prowareness Offshoring B.V.
Prowareness Zuid West B.V.
Prowareness Zuid Oost B.V.
Prowareness Noord B.V.


Algemene Voorwaarden bij de uitvoering van Webshop diensten.

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteren de bovengenoemde vennootschappen de volgende leveringsvoorwaarden. Gemakshalve wordt in de voorwaarden naar de bovenstaande vennootschappen verwezen als Prowareness.Deze voorwaarden zijn:

 • 1. Definities
 • 2. Algemene bepalingen
 • 3. Prijzen en betalingen
 • 4. Levering
 • 5. Herroepingsrecht bij levering
 • 6. Eigendomsvoorbehoud
 • 7. Aansprakelijkheid
 • 8. Bestellingen/communicatie
 • 9. Overmacht
 • 10. Toepasselijk recht en rechtskeuze


 • 1. Definities In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: Dienst(en): De prestatie(s) zoals omschreven in de tussen Prowareness en Koper gesloten Overeenkomst. Koper: Iedere (rechts)persoon die met Prowareness een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot het en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Herroepingsrecht: Het recht van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.  2. Algemene Bepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, orderbevestigingen, overeenkomsten, leveringen, producten waarbij Prowareness optreedt als verkoper/opdrachtnemer. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Een wijziging zal door bevoegde vertegenwoordigers van ieder der partijen moeten worden ondertekend. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper worden door Prowareness uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht en zullen Prowareness en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen over te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Een offerte, aanbieding of prijsopgave bindt Prowareness niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order door Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling. Prowareness is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Prowareness dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.  3. Prijzen en betaling Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren.  4. Levering De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Koper de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Koper. Levering vindt plaats tot aan de voordeur op de begane grond. Indien de bestelling niet binnen 5 dagen na bevestiging van de bestelling is geleverd, kan koper contact opnemen met Prowareness via webshop@prowareness.nl onder vermelding van het ordernummer.  5. Herroepingsrecht koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper. Indien de Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Prowareness retourneren, conform de door Prowareness verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Het door Koper betaalde bedrag zal door Prowareness zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. Het in dit artikel geregeld herroepingsrecht geldt niet ingeval van op maat bestelde en geleverde artikelen en evenmin voor verzegelde artikelen waarvan het zegel is verbroken.  6. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen Koper op grond van enige overeenkomst aan Prowareness verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op Koper over.  7. Aansprakelijkheid Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper Prowareness daar zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Prowareness de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen met nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op de producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van de leverancier.  8. Bestellingen/communicatie Prowareness is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgde van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Prowareness. Prowareness behoudt zich het recht om een restrictie aan het maximum aantal bestelde producten in te stellen. Bij overschrijding van het maximum aantal te bestellen producten behoudt Prowareness zich het recht om de bestelling te weigeren. Prowareness behoudt zich het recht om leveringen aan partijen die buiten Nederland zijn gevestigd te weigeren. In het geval van een geweigerde bestelling zal Prowareness het door Koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na weigering van de bestelling terugbetalen.  9. Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Prowareness in het geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door aan Koper schriftelijk mee te delen en zulks onder dat Prowareness gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Prowareness kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en doch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  10. Toepasselijk recht en rechtskeuze Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter in Den Haag.  Gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag onder nummer 35/2013  Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden